Karl Hammer, Neubruchweg 18, 8410 Wildon | Kontakt |